FASSA – TRAMBILENO / GIOVO – FASSA 11/14 APRILE 2019

L Fascia arjonc la finèla de Copa Provinzia e no mola la ciacia al prum post tel campionat.

L’é stat na setemèna de gran sodesfazion per i colores ladins del Fascia Balon che, en jebia ai 11 de òril, aldò de na partida dassen rica de emozions, à vent la semifinèla de Copa Provinzia, se vadagnan l dirit de jièr la finèla ai 15 de mé contra l Predaia, te l stadio Briamasco de Trent.

Dò aer perdù per doi a un te la partida de jita sul ciamp de Mori, al Fascia no restèa auter che venjer sul ciamp amich de Vich, che per l’ocajion se à regolà da festa co n grum de jent, soraldut joegn de la squadra mendres, ruè a sostegnir i joegn de mister Chelodi e che, se cogn dir, i é stac dalbon l dodejeisem om te ciamp.

A desferenza de la pruma partida, olache l Fascia aea padì al scomenz mingol de agitazion, ciapan sobito i doi goi, enstouta i ladins i é jic te ciamp zenza tema de nia e con la soula idea de dèr dal prum menut de jech la direzion a la endesfida e coscì l’é stat. Defati, dò cinch menuc Gabriele Riz à portà l Fascia en vantac, trajan te usc na bala che rodolèa zenza paron dedant l portier ghest.

N scomenz mior se podea demò l’insomeèr ampò la legreza à durà pech, ajache su na bala petèda inant da la defendura aversaria, l portier ladin se à pissà zenza gran ferstont de corer fora dei seidesc metres per la ciaper. Timpruma l’é stat sutà da l’atacant ma sobito dò, l’é stat bon co la ponta del pe de trèr fora l balon. Colusso no se n’à però adat che l’atacant roveretan, tolan sobito la bala, batea la trata dal cianton con l portier amò fora dai remenac e l’usc zenza vèrda. Trata prezisa per l cef de Amal e un a un.

Resultat chest che volea dir cogner fèr ite amancol n’auter gol per se poder jièr l’azess a la finèla co la trates dai unesc metres.

I joegn de cèsa ampò no i se à demoralisà e col didament de duc i sostegnidores i se à petà inant con gran gaissa chierian l nef vantac. Na dejina de trates dal cianton, cross e trates da fora no à bastà a troèr l secondo gol jà dant de la fin del prum temp, che à vedù la doi squadres jir a beiver l té en parità.

Enceben l resultat de un a un, la soramessa sul pian del jech del Fascia sui ghesć la era stata neta e fajea ben sperèr per i secondi carantacinch menuc, che i é ponté via con Deluca e compagnes amò più zaches e semper al atach. Al chindejeisem l moment dezisif: Riz e Lorenz M. proa a ruèr te i seidesc metres ma l defensor aversarie bloca l balon co la man. L diretor de jech no bazila e conzet la trata dai unesc metres che Sebastiano Rasom, zenza cutìa, no fala. Doi a un e resultat de la partida de jita valivà. L vantac à dat ai fascegn amò più gaissa e voa de jir a fèr ite l terzo gol. Una dò l’autra fiochèa la ocajions coi ghesć che dassen no sae più co se defener. Ampò mingol per malasort e mingol per pecia prezijion, la sacotanta trates dal cianton, da cet, de cef e de pe, da ite e da fora dei seidesc metres no à troà suzess. Coscì al triple scìgol, l resultat de doi a un, portèa la endesfida a la trates dai unesc metres co la tenjion a mile, te ciamp e su la tribunes.

La pruma sie trates les fenesc dute vindò schena dei portieres con Debertol, Rasom e Cigolla che desche i prumes trei coleghes de la Trambileno, no fala. La quarta trata dei roveretans la vegn ampò petèda fora de usc e Deluca, prezis, porta en vantac i ladins. A dèr la venta al Fascia, se tolan la reventa per l’eror sul prum gol, ge à pissà Colusso, co na gran parèda su la quinta trata di ghesć, dajan l via a na gran festa anter jiadores e sostegnidores.

Per l Fascia sarà la quinta finèla de Copa, cater de Pruma e una de Seconda Categoria. De chela jièdes enscin ades, i fascegn à portà a cèsa trei ventes e una desfata.

Dassen na bela sodesfazion per la sozietà de balon fascèna del President Ghetta, che te chesta sajon la é dò a fèr n muie ben. L’aer arjont la finèla de Copa, l’é beleche na conseguenza del gran lurier fat enscin ades che se veit ence tel campionat. E proprie perché no se pel molèr nia en campionat, la festa per l’arjonta de la finèla la se à sobito tramudà en gaissa per la endesfida de campionat contra l Giovo.

Fosc no proprie sobito ajache a Bernard e sozi, ge à volù dut l prum temp e jir sot de n gol sul picol ciamp de Masen di Giovo, per ciaper la rédenes del jech e drezèr l’èjit de partida. Defati, dò cartancinch menuc jié dassen mèl, zenza orden e conzentrazion, con i parons de cèsa bogn de jir en vantac e con Colusso che à ence blocà na  trata dai unesc metres, tel secondo temp, mudà vèlch jiador e la desposizion te ciamp, l Fascia à troà sobito l’un a un co na trata de Lorenzo Rasom e pech dò ence l vantac con Daniele Lorenz, asvelt a trèr te usc na bala che bondernèa te mez a l’area. Sul doi a un Trottner à tegnù auta la defendura no conzedan nia ai parons de cèsa che alincontra, à sopì l jech e i contrataches ladins con Gabriele Riz che, dò aer mencià vèlch bona ocajion, à fat ite l trei a un. Resultat che aessa podù esser amò più toron ma la trates de n ezelent Nicolas Toma, no à abù bona sort.

 

Aldò de chesta venta l Fascia resta secondo, semper n pont vindò, ma porta l destach da la terza a diesc ponc. En lunesc de Pèsca da les cater sul ciamp de Vich, endesfida beleche dezisiva proprie contra la terza, l Monte Ozolo.

Per chel che vèrda la squadra mendres, desfates per Juniores (4-1), Arleves (3-2) e Giovanissimi “B” (3-1). I Giovanissimi “A” à parejà (1-1) e i Esordienc à vent (3-1).

Chest fin de setemèna la squadra mendres paussa per la Pèsca.